اخبار کوتاه

گزارش تصويري : ديداراعضاي محترم هيئت مديره مجتمع مسكوني درياسر با دكترمنفردي دردفتر كارفرماندار

شنبه 26 فروردین 1396

ديداراعضاي محترم هيئت مديره مجتمع مسكوني درياسر با دكترمنفردي دردفتر كارفرماندارديداراعضاي محترم هيئت مديره مجتمع مسكوني درياسر با دكترمنفردي دردفتر كارفرماندارديداراعضاي محترم هيئت مديره مجتمع مسكوني درياسر با دكترمنفردي دردفتر كارفرماندارديداراعضاي محترم هيئت مديره مجتمع مسكوني درياسر با دكترمنفردي دردفتر كارفرماندارديداراعضاي محترم هيئت مديره مجتمع مسكوني درياسر با دكترمنفردي دردفتر كارفرماندار

صبح شنبه  دكتر منفردي فرماندار فريدونكنار در دفتر كار خود با اعضاي محترم هيئت مديره مجتمع مسكوني درياسر نشست صميمي برگزار و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

 

برو به بالا