اخبار کوتاه

قلم دوربین/ : جلسه کمیته مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در فریدونکنار با ریاست دکتر منفردی

1396/04/13

جلسه کمیته مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در فریدونکنار با ریاست دکتر منفردیجلسه کمیته مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در فریدونکنار با ریاست دکتر منفردیجلسه کمیته مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در فریدونکنار با ریاست دکتر منفردیجلسه کمیته مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در فریدونکنار با ریاست دکتر منفردیجلسه کمیته مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در فریدونکنار با ریاست دکتر منفردیجلسه کمیته مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در فریدونکنار با ریاست دکتر منفردیجلسه کمیته مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در فریدونکنار با ریاست دکتر منفردی

جلسه کمیته مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در فریدونکنار با ریاست دکتر منفردی فرماندار شهرستان در اتاق کار وی برگزار شد.

برو به بالا