اخبار کوتاه

قلم دوربین/ : دیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناری

1396/04/25

دیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناریدیدار اعضای کانون پرورش فکری فریدونکنار با دکتر منفردی/تقدیر فرماندار از نویسندگان نوجوان فریدونکناری

اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان فریدونکنار با حضور در دفتر کار دکتر حسین منفردی با فرماندار شهرستان فریدونکنار دیدار کردند و دکتر منفردی نیز از نویسندگان نوجوان فریدونکناری در این نشست صمیمی تقدیر کرد.

برو به بالا