اخبار کوتاه

گزارش تصویری؛ : جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شد

1396/04/25

جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شدجلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در فریدونکنار برگزار شد

جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان مازندران با موضوع کنترل و کاهش طلاق در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان فریدونکنار برگزار شد. 

برو به بالا